Sdílení leadů jinému uživateli Lead Agent po té, co lead klikne na odkaz ve vaší SMS zprávě je doplňková služba, placená extra nad rámec měsíčního předplatného.

*Upozorňujeme, že k použití této funkce musí být oba účty ve stejném týmu.

*Tato funkce je k dispozici pouze pro automatizace v osobních strategiích, nikoli pro strategie ke sdílení.

Tuto funkci můžete použít takto:

Nejprve si musí ODESÍLATEL i PŘÍJEMCE leadů zakoupit doplněk „Posílání leadů propojeným účtům":

Poté, co oba účty zakoupily tuto doplňkovou funkci, musí PŘÍJEMCE leadů kliknout na odkaz „Spravovat“ a nakonfigurovat připojení tak, aby přijímalo leady od ODESÍLATELE:

Nyní musí PŘÍJEMCE leadů vybrat možnost „Chci dostávat leady od vybraných členů týmu“ > Vyberte uživatele, od kterého chcete dostávat leady, a klikněte na „Uložit“.

Dalším krokem procesu je, že ODESÍLATEL musí vytvořit automatizaci v osobní strategii, aby mohl odesílat leady PŘÍJEMCI:

Všimněte si, že ODESÍLATEL má nyní novou možnost v sekci SMS automatizace:

ODESÍLATEL musí vybrat odkaz, který chcete přidat do zprávy SMS zprávy:

Nyní musí ODESÍLATEL vybrat účet, na který má odeslat leady, kteří kliknou na odkaz. Nezapomeňte, že účty musí být propojeny ve stejném týmu a musí být provedeny výše uvedené kroky, abyste zde mohli vybrat uživatele.

Vezměte prosím na vědomí, že abychom vám pomohli splnit zákonné požadavky, automaticky generujeme právní dokument mezi ODESÍLATELEM a PŘIJÍMAČEM a ZÁKAZNÍKEM/LEADEM. Doporučujeme, abyste odkaz na tyto podmínky zahrnuli do své SMS zprávy nebo si vytvořili svůj vlastní.

PS: Automaticky vytvořené podmínky si můžete přečíst ve spodní části tohoto článku.

Nyní vyberte strategii a skupinu, do které chcete přidat potenciálního zákazníka (v tomto kroku uvidíte všechny aktivní strategie a skupiny PŘÍJEMCE).

Doporučujeme vám se dohodnout s příjemcem na strategii a skupinu, kterou chce přijímat leady od vás.

Nyní dokončete konfiguraci tohoto kroku s preferovaným obsahem SMS zprávy a čekací dobou a tento krok je hotový.

Takto můžete odeslat leady na jiný účet, když potenciální zákazníci kliknou na odkaz v SMS. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na chatu nebo na emailu info@leadagent.cz.

DŮLEŽITÉ: Níže naleznete Právní podmínku mezi ODESÍLATELEM, ZÁKAZNÍKEM a PŘÍJEMCEM, kterou pro vás automaticky vygenerujeme v případě, že ji chcete použít: Tyto šablony najdete v sekci Právní.

"OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost [COMPANY_NAME], IČO: [ICO], se sídlem [ADDRESS], [CITY] - [ZIP_CODE], jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s nabízením svých služeb prostřednictvím obchodních sdělení, a s uzavíráním smluv se zájemci o jeho služby (dále jen „Zájemce“). Správce rovněž informuje o právech Zájemců, které vznikají v souvislosti s tímto zpracováním.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail [EMAIL] či telefonní kontakt [MOBILE_NUMBER].

Za jakým účelem a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

1.1 Uzavření smlouvy s Vámi

Pokud otevřete odkaz v obchodním sdělení, vyjadřujete tím svůj zájem o naše služby, které v rámci obchodního sdělení prezentujeme.

V návaznosti na to zpracováváme Vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu, abychom s Vámi mohli dále jednat za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, o které jste projevili zájem. Bez Vašich údajů bychom s Vámi nemohli smlouvu o poskytnutí služeb uzavřít, a tedy služby, o které jste projevili zájem, Vám poskytnout.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je tak učinění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Konkrétně se pak jedná o Vaše identifikační a kontaktní údaje, které po vyjádření Vašeho zájmu o naše služby získáme za účelem jednání o smlouvě o poskytnutí služeb od našeho obchodního partnera rozesílajícího příslušná obchodní sdělení, jakož i jakékoli další údaje, které vyplňujete do elektronického formuláře na webové stránce, na kterou Vás odkaz v obchodním sdělení odkázal.

1.2 Ochrana našich oprávněných zájmů

V odůvodněných případech zpracováváme Vaše osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem, při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při nabízení našich služeb a uzavírání a plnění smluv s Vámi postupovali v souladu se zákonem.

Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás, a to z informací, které nám poskytnete v rámci elektronického formuláře na webové stránce, na kterou Vás odkáže odkaz v našem obchodním sdělení. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Některé Vaše osobní údaje získáváme od našich obchodních partnerů, kteří rozesílají obchodní sdělení ohledně našich služeb, a v jejichž rámci se nachází odkaz, jehož otevřením projevujete zájem o naše služby.

Žádné další údaje si o Vás žádné další údaje nezjišťujeme.

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, jakož i manuálně. Na zpracování Vašich údajů se podílí jen naši zaměstnanci či jiné osoby pracující pro nás pracující, vždy pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném. Všechny takové osoby jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Dbáme, abychom zpracovávali pouze přesné a aktuální údaje. Neprobíhá žádné automatizované rozhodování, ani profilování.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme tyto zpracovatele: Connecta Group SE, IČO: 05258553.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li výše uvedeno jinak. Osobní údaje mohou být předány organum veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu sjednávání smlouvy o poskytnutí naší služby, nejdéle však po dobu 3 měsíců. Pokud je uzavřena smlouva o poskytnutí služby, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání takové smlouvy; bližší informace o zpracování pro účely plnění smlouvy s Vámi obsahují naše zvláštní Privacy Policy pro zákazníky.

Některé osobní údaje zpracováváme i déle, než je výše uvedeno pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky v souvislost s diskriminací, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události). V této souvislosti zpracováváme údaje nezbytné pro ochranu našich zájmů, zejména identifikační údaje a údaje o vzájemné komunikaci v souvislosti s jednáním o smlouvě o poskytnutí služby.

Osobní údaje nejsou zpracovávány na základě souhlasu, nelze tedy z Vaší strany odvolat souhlas s jejich zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat, a pokud nikoli, Vaše osobní údaje smažeme.

Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

účelu zpracování osobních údajů,

osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

příjemci, případně kategoriích příjemců,

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

požádat nás o vysvětlení,

požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají."

Našli jste odpověď?